Spring naar content

Buurtbakens Haarlem

Verdere stedelijke verdichting

Voor het fase 2 traject in Haarlem, getiteld Buurtbakens, hebben we de Erfgoed Deal aangevraagd en toegewezen gekregen. Dit is een grote subsidie waar de gemeente Haarlem zelf ook een groot bedrag bijlegt. Buurtbakens is gehonoreerd, omdat de gemeente de komende jaren gaat verdichten met 15.000 woningen en in samenwerking met enthousiaste kerkbesturen kerkgebouwen wil gaan inzetten om effecten van deze groei, op te vangen. Onderdeel van het project is een landelijke leeromgeving, zodat andere gemeenten en kerken mee kunnen kijken en leren.

De toename van het aantal inwoners, vraagt om uitbreiding van sociaal-maatschappelijke voorzieningen, denk aan huisartsen, kinderopvang en gemeenteloketten. Daarbij zet Haarlem in op het faciliteren van ontmoetingen tussen Haarlemmers, door Huizen van de Wijk te realiseren.

Een Huis van de Wijk is een plek vanuit waar vrijwilligerswerk, cursussen en activiteiten georganiseerd worden, en waar aandacht is voor wijkbewoners van jong tot oud. Haarlem wil hiermee eenzaamheid bestrijden en preventief problemen voorkomen. Maar waar zijn deze grote ontmoetingsruimten, centraal gelegen in wijken nog te vinden? In kerkgebouwen!

Een van de deelnemende kerken in vroegere tijden

Behouden religieus erfgoed

In fase 1 van onze samenwerking hebben we de status van kerkgemeenschappen in kaart gebracht en talloze visiegesprekken gevoerd. Kerkbesturen hebben aangegeven dat hun gebouwen door de week veel leeg staan, en dat het hun wens is om meer van betekenis te zijn voor mensen in de buurt. Tegelijk worstelen ze door het kleinere ledenaantal met dalende inkomsten en zijn de onderhoudskosten steeds lastiger te dragen.

De gemeente Haarlem wil (religieus) erfgoed graag behouden, koesteren en beleefbaar houden. Tijdens de kerkenvisiegesprekken lukte het om met de betrokkenen mooie kansen te formuleren.

In samenspraak bleken er mogelijkheden te zijn om sociaal-maatschappelijke en culturele functies onder te brengen in kerken. Zo ontstaan waardevolle Buurtbakens, waarbij het geld voor de huisvesting van deze functies (dat de gemeente Haarlem nu ook al uitgeeft) dubbel rendeert. Met deze nieuwe stroom van inkomsten kan religieus erfgoed geschikt gemaakt en onderhouden worden.

Het minder interessante vastgoed dat met deze gebouwenschuif beschikbaar komt, kan worden herbestemd, bijvoorbeeld voor woningen. De opbrengst hiervan kan worden aangewend om bijvoorbeeld een kerk verder te verduurzamen.

Leer mee!

Graag delen we de lessons learned als u daarin interesse heeft. Neem contact op met Heleen Agterhuis: e-mail: heleen@kathedraaldenkers.nl, tel: 06-46215160.